วันที่   27   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รับรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ จำนวน 12 อัตรา  15  นางสาววรัญญา ใยอุ่น
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ส่งโปรแกรมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)  100  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมตรวจสอบคะแนนย้าย ครู ปี 2566  35  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน