วันที่   21   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ  20  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การซ้อมเดินแบบผ้าไหมในงานมหกรรมวิชาการ  40  นางสาวพรรณภวดี บุญสด