วันที่   22   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาทุน พัฒนาท้องถิ่น  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน