วันที่   17   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  50  นายชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชม ก.ต.ป.น.  30  นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.รร. รร.ห้วยจริงวิทยา ครบ 1 ปี  5  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี