วันที่   29   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  20  นายวัชรา สามาลย์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมตรวจสอบคะแนน ย้ายครู ประจำปี 2566  35  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน