วันที่   15   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุมเดินแบบผ้าไหม  20  นางสาวพรรณภวดี บุญสด