วันที่   10   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน  12  นายสิรวิชญ์ แสนดี