วันที่   9   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  17  นายวัชรา สามาลย์