วันที่   13   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุมเชิง ปฏิบัติการการนำเข้าโครงการและการรายงานความก้าวหน้าในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ  40  นางสาวปาณิศา นิเลิศรัมย์
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลต้นแบบ  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง