วันที่   31   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ตำแหน่งรอง ผอ.สพท. และ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  15  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - รับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Zoom  5  นางพิชญ์สิณี เจริญรัตน์
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เปิดโลกการเรียนรู้กับ สพม.สุรินทร์ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารการศึกษา  50  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง