วันที่   28   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  10  นางสาวปานา พะน้ำเที่ยง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ารประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 5/2566 (ขอใช้โน๊ตบุค เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ด้วยค่ะ)  25  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ