วันที่   8   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 4/2566 (ขอใช้โน๊ตบุค เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ด้วยค่ะ)  30  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ