วันที่   7   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - บริหารจัดการห้องประชุมหลังเป็นห้องสร้างข้อสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565  10  นางปาณิศา เรืองแสง