วันที่   1   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 13.00-16.30   - ตรวจกระดาษคำตอบและประมวลผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข ปีการศึกษา 2565  10  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  16  นางจิรานุช แสนดี