วันที่   3   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข ปีการศึกษา 2565  10  นางปาณิศา เรืองแสง