วันที่   2   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายสุข ปีการศึกษา 2565  10  นางปาณิศา เรืองแสง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566  20  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์