วันที่   4   มีนาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการนวัตกรรมการวัดและประเมินผลแนะแนวอาชีพทางออนไลน์  100  นางจิอาภา คนึงเพียร