วันที่   4   มกราคม   2567
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์