วันที่   22   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ กตปน. ผ่านระบบ Zoom Meeting  5  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์”  38  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร