วันที่   27   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินศน. ครบ 1 ปี  8  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - การประเมินและตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัด ฯ  6  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา