วันที่   21   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประเมินศึกษานิเทศก์ ครบ 1 ปี  11  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  6  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์”  38  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 8  15  นางสาวกมลรัตน์ สำนักนิตย์