วันที่   2   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - เตรียมความพร้อมการรับการประเมินเชี่ยวชาญ  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง