วันที่   13   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   -  - ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “สุรินทร์เกมส์” และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “เมืองช้างเกมส์”  40  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการประเมินรองเขต  12  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการเผยแพร่ผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ จากระบบ DPA เพื่อนำเข้าแพลตฟอร์ม Saren Learning Space (SLS) “พื้นที่แห่งการเรียนรู้ สพม.สุรินทร์” ประจำปี 2567  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 13.00-16.30   - ประชุมการแสดงพิะีเปิดการแข่งขันกีฬา“เสมาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์”ประจำปี 2566  35  นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ