วันที่   23   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - จัดข้อมูลย้ายผู้บริหาร  5  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน