วันที่   29   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - บรรจุครูผู้ช่วย ปี 2566 (รอบที่ 3)  10  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 14/2566  20  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการธุรการในโรงเรียนขนาดเล็ก  8  นางสาววรัญญา ใยอุ่น
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - แจ้งการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖  20  นางสาวพรรณภวดี บุญสด