วันที่   4   ธันวาคม   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วย  50  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - ประเมินเชี่ยวชาญ  30  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง