วันที่   22   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุม คณะกรรมการกลั่นกรอง ย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 เพิ่มเติม 1  15  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน