วันที่   17   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมชี้แจ้งและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก (ส่วนกลาง) และสำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้เบิก (หน่วยประมวลผลย่อย) รุ่นที่ 3  5  นางจิรานุช แสนดี
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมการกำหนกหลักเกณฑ์วิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน ศึกษานิเทศก์  10  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง