วันที่   21   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - แจกคูปองสื่อการสอน ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสุรินทร์  20  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประเมินคุณสมบัติ 38 ค.(2) จำนวน 3 ตำแหน่ง  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน