วันที่   20   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ขายทอดตลาดอาคารเรียน แบบ CS 213 ของโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม  100  นางสาวพิรญาณ์ ฆารไสว
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - บรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น ปี 2566 รอบที่ 1 และครูทุน สควค.  20  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - บรรจุครูคืนถิ่น และครูทุน สควค.  20  ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา โอชา
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมทำคะแนนประเมินคะแนนย้าย ผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2566 เพิ่มเติม 1  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์  30  นางสาวบุญญาภรณ์ ผูกเกษร