วันที่   24   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ครั้งที่ 13/2566  20  นางสาวกนกกร ฝ่ายสิงห์
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมคณะทำงานโครงการการบริหารจัดการสู่มาตรฐาน  13  นางประดิษฐา ธนรุ่งเรืองทวี