วันที่   14   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการพัฒนาระบบการบริการแพลตฟอร์ม ด้านการเรียนออนไลน์ (Online Learning Platform) เพื่อเป็นแหล่งการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM พัฒนาคุณภาพสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2567  20  นางชัญญรัชญ์ ชูทอง
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-16.30   - สัมภาษณ์คผช.  10  นางสาวฉะอ้อน สมอ่อน