วันที่   8   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-16.30   - กลั่นกรองคุณสมบัติผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  15  นางสาวเมธาวินี จินดา