วันที่   13   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 4/2566  45  นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ห้องประชุมหัสดิน อาคารเศวตกุญชร ชั้น 2 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนที่มีความจำเป็นและขาดแคลนระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน  5  นายศักดิ์ชัย เชิดชม
ห้องประชุมสมาคมผู้บริหารฯ 08.30-12.00   - รายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน  15  นางสาววรัญญา ใยอุ่น