วันที่   11   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-6  100  นางสาวพรรณภวดี บุญสด
ห้องประชุมไอยรา อาคารพญาคชสาร ชั้น 3 08.30-16.30   - การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-3  100  นางสาวพรรณภวดี บุญสด