วันที่   6   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา (PA) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  30  นายธนวัตร โภคาสุข
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 13.00-16.30   - ประชุมประธานสห ฯ  30  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ