วันที่   2   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมภาษาต่างประเทศในงานศิลปหัตถกรรมปี 66  100  นางสาวสิริรัตน์ จัตุชัย
ห้องประชุมเอราวัณ อาคารพญาคชสาร ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมทบทวนผลการวิเคราะห์องค์กรด้วย SOAR  5  นายรวิชญุฒม์ ทองแม้น