วันที่   9   พฤศจิกายน   2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร ชั้น 1 08.30-16.30   - ประชุมประจำเดือน ครั้งที่6/2566  150  นางสาวกิระลักษณ์ ชุติกาญจน์กุลศิริ